Útok Blades povede Thomas Gutierrez Jr.

Novinky > Archiv novinek > 2023 > Útok Blades povede Thomas Gutierrez Jr.

Quarterbackem Blades pro sezonu 2023 se stal třidvacetiletý Thomas Gutierrez Jr. z Dallasu. 

You've been interested in baseball for a long time. Why did you finally decide on football?

Ever since I was a kid I always played both sports in growing up, baseball and football. I love both sports and have great passion for each. Out of high school I had to make a tough decision. After a couple years, I found myself missing the game and being away from playing and just being on the field in general.

Dlouho ses zajímal o americký fotbal i baseball. Proč nakonec vyhrál americký fotbal?

Odmalička jsem v dětství hrál oba sporty, baseball a fotbal. Mám rád oba sporty a mám pro každý z nich velkou vášeň. Po střední škole jsem musel udělat těžké rozhodnutí. Po několika letech jsem zjistil, že mi chybí ta hra a pohyb po hřišti.

Do you have any experience with football outside the USA?

I do not have any experience first hand. I have watched video of recent games the Blades have played and did a little research of the league the Blades are in. It seems like the talent level and the style of play are very similar to here in the states.

3698.png

Máš nějakou zkušenost s americkým fotbalem mimo území USA?

Zkušenosti z první ruky nemám. Sledoval jsem video z nedávných her, které Blades hráli, a udělal jsem si malý průzkum ligy, ve které Blades jsou. Zdá se, že úroveň talentu a styl hry jsou velmi podobné jako tady ve státech.

Why did you decide to join Blades?

I decided to join the Blades because I felt like this opportunity was the best decision for me in order to better my knowledge of the game and also my talent on the field. Once the head coach David Foster reached out to me, he told me about the program and the team and some of the history behind it. He explained to me that we have a chance to turn things around for the program. So the opportunity to learn from the players and the coaches that have been apart of the program for years. I feel that it is such a great opportunity that I could not pass up.

Proč ses rozhodl přidat se k Blades?

Rozhodl jsem se připojit k Blades, protože jsem cítil, že tato příležitost je pro mě tím nejlepším rozhodnutím, abych zlepšil své znalosti o hře a také svůj talent na hřišti. Oslovil mě hlavní trenér David Foster, řekl mi o programu a týmu a něco o historii za ním. Vysvětlil mi, že máme šanci zvrátit věci kvůli programu. Je tu příležitost učit se od hráčů a trenérů, kteří jsou již léta součástí programu. Cítím, že je to skvělá příležitost, kterou jsem si nemohl nechat ujít.

In Ústí nad Labem, you will also devote yourself to offense training. How difficult is it to combine the role of player and coach?

To combine both roles is very very tough. Having to stay in playing shape and also be a student of the game and watch countless hours of film all while building relationships with my teammates and coaches. It will be very challenging for sure, but Im looking forward to this task and all of us together as we all work towards our same goal.

V Ústí nad Labem se budeš podílet také na tréninku offense. Jak náročné je zkombinovat úlohu hráče a trenéra?

Skloubit obě role je velmi těžké. Je potřeba zůstat ve formě, ale přitom také studovat hry a sledovat nespočet hodin filmu, a to vše při budování vztahů se svými spoluhráči a trenéry. Bude to jistě velmi náročné, ale těším se na tento úkol a na nás všechny společně, protože všichni pracujeme na našem stejném cíli.

Do you have a football dream?

My football dream is to become a football coach at the highest level possible. Whether that is back in America or anywhere in the country. Just want to make a name for myself wherever I go.

Máš nějaký fotbalový sen?

Mým fotbalovým snem je stát se fotbalovým trenérem na nejvyšší možné úrovni. Ať už v Americe nebo v kterékoli jiné zemi. Chci si udělat jméno, ať jdu kamkoli.

-
-
jmeno
číslo-
pozice-
rok narození-
váha (kg)-
výška (cm)-
profil člena-